Aktuality

V sobotu 26. května se na myslivně uskutečnil tradiční dětský den, jako obvykle zde tuto akci pořádali myslivci ve spolupráci s hasiči. Vzhledem k příznivému slunečnému ,takřka letnímu, počasí s teplotou až + 26 °C měla tato akce hojnou účast - dětem bylo vydáno rekordních 106 soutěžních lístků s disciplínami jako je střelba ze vzduchovky, lukostřelba, skákání v pytli, lov plastových rybiček, hod na plechovky, házení do kruhu, hod kroužkem na cíl - a nově i skládáním puzzle lovné zvěře spojeném s poznávací výstavou sádrových odlitků stop zvěře. Myslivci akci obohatili ukázkami našich největších pernatých dravců - k vidění tak byl noční dravec (sova) výr velký a denní dravec orel skalní. Hasiči nabídli dětem prolézání cvičnou rourou a překonávání dřevěné stěny, za těmi to cvičnými překážkami pak stříkání proudnicí na cíl. Velký úspěch měl tradiční skákací hrad a svezení se na bryčce taženou koňmi, zájem byl i o občerstvení opékáním špekáčků nad ohništěm
soubor ke stažení: 1349.JPG (velikost: 400,23 kB)
29. 5. 2018
Dne 10.března 2018 se v mikulčickém KD uskutečnila výstava trofejí. Srnčí trofeje z naší honitby byly vystaveny pod čísly 435 - 443. Ve fotogalerii je to prvních 9 fotografií. Celkem bylo vystaveno 947 trofejí srnců, z toho 4x zlato, 10x stříbro, 19x bronz. Jeleních trofejí bylo 46, z toho 2x bronz, dále bylo hodnoceno 145 trofejí daňka, z toho 9x zlato, 3x stříbro, 4x bronz, dále 12 trofejí muflona, z toho 1x zlato, 1x bronz, 22 trofejí kňourů, z toho, 1x střibro, 6x bronz, 26 trofejí lišek, z toho 2x zlato, 7x stříbro, 10x bronz -a nakonec 9 trofejí jezevců, z toho 4x zlato, 3x stříbro, 2x bronz. V průběhu výstavy bylo našemu členu Ing. J.Wenzlovi slavnostně propůjčeno myslivecké vyznamenání III.stupně za zásluhy o myslivost.
soubor ke stažení: 1343.jpg (velikost: 86,55 kB)
12. 3. 2018
Přispěvek do jarního Milotického zpravodaje 2018Přispěvek do jarního Milotického zpravodaje 2018
V sobotu 17. února 2018 se na myslivně sešli členové mysliveckého spolku Horky na výroční členské schůzi, aby zhodnotili uplynulý myslivecký rok a naplánovali svoji činnost pro následující sezónu. Tato výroční schůze byla tentokrát i schůzí volební. Bylo rozhodnuto, že namísto dřívějšího pětičlenného výboru, bude tentokrát zvolen pouze výbor tříčlenný – důvodem k tomuto rozhodnutí byla m.j. i skutečnost, že loni na podzim se snížil počet členů MS odchodem tří kolegů, takže nyní má náš myslivecký spolek 19 členů. Zvoleni byli zatím dva členové výboru – Roman Martinásek (předseda) a Marek Frolka (místopředseda), volba hospodáře uvázla na rovnosti hlasů mezi stávajícím hospodářem Richardem Kundratou a navrženým Milanem Raclavským, takže do další volby zůstává na pozici hospodáře Richard Kundrata. Po volbě výboru došlo na zhodnocení uplynulého mysliveckého roku, v němž uloveno 15 kusů srnčí zvěře, 7 divokých prasat, 18 divokých kachen, 3 husy, 24 bažantů a 11 zajíců (třetina počtu z předcházejícího roku). Navzdory snížení počtu honů a intenzívní myslivecké péči o zvěř pokračuje setrvalý trend úbytku zejména zajíců, ale i bažantů. Situaci bažantí zvěře m.j. komplikuje plošná likvidace krytiny - dřevinné vegetace (keřů), jak již zde bylo konstatováno před rokem, nově je významným faktorem z hlediska životního prostředí zvěře likvidace břehové vegetace kolem potoka Zamazaná z důvodu bagrování koryta. Co se týče zaječí zvěře – tam je zřejmě velmi významným faktorem jejich úbytku chemizace zemědělské výroby. Takto problematika je v současné době mysliveckými odborníky široce diskutována – v podezření je škodlivé působení glyfosátů, hlavní chemické složky v herbicidech typu Roundup, jejichž spotřeba v zemědělství se za poslední 20 let zvýšila až 5 x. V praxi je situace taková, že nadějné jarní přírůstky zajíců jsou likvidovány v sklizňovém a posklizňovém období, částečně náhlou změnou krytových a potravních možností, částečně právě užitím herbicidů při desikaci zemědělských pozemků. Nutno připomenout, že zvěř nerespektuje zdravotní ochranné lhůty při konzumaci potravy. Také v uplynulém roce myslivci podpořili potravní nároky zvěře v podzimním a zimním období přikrmováním, v létě zase rozvozem vody do napaječek, celoročně doplňováním soli do lizů. Významnou aktivitou myslivců je již tradiční plošný rozhoz cukrové řepy určené pro zajíce i srnčí zvěř. Nezanedbatelným faktorem v ochraně drobné zvěře je i lov zvěře myslivosti škodící – v uplynulé sezóně tak bylo uloveno 24 lišek, 4 kuny, 2 jezevci 2 straky a 3 vrány šedivky. Závěrem tohoto příspěvku chci pozvat veřejnost na tradiční Dětský den na myslivně, který se bude konat 26.května a případné zájemce o myslivost na náš web zde: http://myslivci.agris.cz/milotice/
soubor ke stažení: 1342.jpg (velikost: 1,60 MB)
10. 3. 2018
V sobotu 3.června 2017 se na myslivně ve spolupráci s dobrovolnými hasiči pořádal tradiční Dětský den. Počasí bylo slunečné s teplotou atakující tropickou třicítku. Děti čekaly obvyklé hry a atrakce -skákací hrad, střelba z luku a vzduchovky, pétangue, pyramida, lov plastových ryb v kbelíku, projížďka na voze s koňským potahem, stříkání požárními hadicemi na terč, občerstvení s opékáním špekáčků. Letošní dětský den byl obohacen novinkou - mysliveckým koutkem s dermoplastickými preparáty zvěře, sádrovými odlitky stop, ukázkami vábení zvěře, živým výrem i orlem skalním - děti zde měli možnost i nakreslit obrázky zvířat dle vlastní inspirace či podle fotografické předlohy. Vzhledem k příznivému počasí lze letošní dětský den považovat za velmi vydařený.
soubor ke stažení: 1317.JPG (velikost: 308,71 kB)
6. 6. 2017
Příspěvek do jarního Milotického zpravodaje 2017Příspěvek do jarního Milotického zpravodaje 2017
Dne 25. února 2017 se na myslivně sešli členové mysliveckého spolku Horky na výroční členské schůzi, aby zhodnotili uplynulý myslivecký rok a naplánovali svoji činnost pro následující sezónu. Bylo konstatováno, že v uplynulé lovecké sezóně bylo uloveno 12 srnců, 6 srn a 9 srnčat, poněkud méně, než bylo plánováno. Dále bylo uloveno 9 divokých prasat, 33 zajíců, 10 bažantů, 11 divokých kachen, 2 divoké husy, ze zvěře myslivosti škodící pak 23 lišek, 6 kun, 4 straky a 2 vrány šedivky. Ze statistiky úlovků drobné zvěře je zřejmý její trvalý úbytek, bohužel není v silách spolku tento trend zvrátit. Vždyť jen pro podporu populace zajíců bylo zajištěno 9 tun řepy, zvěři prospěšné plodiny, která byla dříve v honitbě pěstována. Rozhodujícím faktorem z hlediska prosperity drobné zvěře je stav krajiny a zemědělské hospodaření – tedy velikost honů, skladba pěstovaných plodin a chemizace. V souvislosti s úbytkem populace divokých bažantů byl diskutován plošný zimní ořez stromů a křovin v honitbě, který pro tuto zvěř představuje – snad jen dočasný – úbytek krytiny. Systematická péče o krajinu je ovšem i cestou ku zlepšení situace v polních honitbách – příkladem je vytrvalé úsilí o zlepšení životních podmínek pro zvěř, které od roku 2007 vyvíjí v blízkých Šardicích Dr. Ing. Petr Marada, předseda Ekologické komise Českomoravské myslivecké jednoty. Péče o zemědělskou krajinu je ku prospěchu nejen myslivecky obhospodařované zvěři, ale i rozmanitých forem života. Obnovou zaniklých polních cest se zemědělská krajina mění z nezajímavého “výrobního prostředku” v krajinu turisticky atraktívní. Za současné situace jsou již několik let plánovány pouze dva hony na drobnou zvěř (v minulosti byly běžné 4 hony), důraz je kladen na lov přemnožených divokých prasat a na lov zvěře myslivosti škodící. Perspektívní je naproti tomu chov srnčí zvěře, která nachází v honitbě příznivé potravní i krytové podmínky. Důležité ovšem je, aby nebyla příliš rušena (stresována) návštěvníky honitby, např. při procházce se psy, zejména, nachází-li se v zimních koncentracích uprostřed lánu. Chov a lov zvěře je hlavním zájmem a náplní činnosti spolku, plánovány jsou ovšem i další aktivity – tak třeba v následujícím roce čeká myslivce m.j. i finančně náročná oprava střechy hlavní budovy na myslivně, radostnější akcí je pak pořádání tradičního Dětského dne (3.června).
soubor ke stažení: 1309.JPG (velikost: 180,21 kB)
31. 3. 2017
Dne 4.března 2017 se v kyjovském KD uskutečnila výstava trofejí. Srnčí trofeje z naší honitby byly vystaveny pod čísly 410 - 421. Ve fotogalerii je to prvních 10 fotografií. Celkem bylo uloveno 899 srnců, z toho 1x zlato, 4x stříbro, 17x bronz. Jeleních trofejí bylo 28, z toho 2x bronz, dále bylo hodnoceno 140 trofejí daňka, z toho 2x zlato, 7x stříbro, 5x bronz. dále 5 trofejí muflona, z toho 1x zlato, 8 trofejí kňourů, z toho 1x zlato, 1x bronz, 20 trofejí lišek, z toho 4x zlato, 5x stříbro, 8x bronz -a nakonec 15 trofejí jezevců, z toho 6x stříbro, 7x bronz.
soubor ke stažení: 1308.JPG (velikost: 207,79 kB)
30. 3. 2017
I v tomto roce se kvůli přetrvávajícím nízkým stavům drobné zvěře uskutečnily pouze dva hony. Honily se zejména vinohrady u Šidlen a na Černém kopci, dále Díly, potoky Zamazaná i Hruškovice.
soubor ke stažení: 1304.JPG (velikost: 180,21 kB)
30. 3. 2017
V roce 1985 byla rekultivována cca 30 ha velká neobdělávaná plocha naší honitby v trati Zadní Horky známá mezi myslivci jako lokalita U Žofie (dle názvu zaniklého lignitového dolu) . Jednalo se o křovinami porostlou členitou a těžko prostupnou část honitby s navážkami důlní hlušiny (muldami), jež sloužila jako komora bažantí zvěře. Po rekultivaci vznikl jednolitý svažitý lán náchylný k erozi půdy, takže později byl napříč lánem v jeho středu po vrstevnici ponechán trvalý úhor - travnatý protierozní pás. Ani toto opatření však nezabránilo, aby po jarním tání v únoru 2011 zde nevznikla mohutná erozní nátrž ve tvaru menší rokle (viz foto). Protierozní pás byl v další letech v rámci plánu Územního systému ekologické stability krajiny navržen k zalesnění coby biokoridor. Jeho realizaci bohužel bránila složitost vlastnictví pozemků, která se vyřešila až nedávnou komplexní pozemkovou úpravou milotického katastru. Teprve nyní je možno jeho přistoupit k jeho realizaci, byť jen na necelé polovině rozlohy stávajícího protierozního pásu. Blížší informace o připravovaném biokoridoru jsou v Hodonínském deníku z 12.července 2016 - viz zde: http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/nasilne-rekultivovane-krajine-u-milotic-vrati-jeji-vzhled-20160712.html
soubor ke stažení: 1290.jpg (velikost: 259,21 kB)
13. 7. 2016
V sobotu 16.dubna 2016 se v hodonínském KD uskutečnila tradiční výstava trofejí. Celkem bylo předloženo 930 srnčích trofejí, z toho 21 medailových (4x zlato, 4x stříbro, 13 x bronz), 24 jeleních (1x bronz), 115 trofejí daňčích , z toho 4 medailové ( 1x zlato, 1x stříbro, 2x bronz), dále 6 trofejí mufloních (1x bronz), 13 trofejí kňourů, z toho 1x zlato, 1x stříbro, 3 x bronz, dále 23 trofejí liščích ( 3x zlato, 9x stříbro, 9x bronz) a 10 trofejí jezevčích (2x zlato, 4x stříbro, 3x bronz). V příloze jsou m.j. srnčí trofeje z Milotic.
soubor ke stažení: 1285.JPG (velikost: 186,16 kB)
28. 4. 2016
Článek do jarního Milotického zpravodaje 2016Článek do jarního Milotického zpravodaje 2016
Z činnosti MS Horky V neděli 28. února 2O16 se sešli milotičtí nimrodi, aby zhodnotili končící myslivecký rok a naplánovali svoji činnost v nadcházejícím roce, který začíná vždy prvním dubnem. Byl konstatován přetrvávající úbytek drobné zvěře, v jehož důsledku byly realizovány pouze dva hony. Hlavní hon v sobotu 12. prosince byl situován do vinohradů v okolí Šidlen v zájmu omezení škod zaječí zvěří v případě příchodu tuhé zimy. Další hon se uskutečnil v okolí Písečného rybníka. Oba hony potvrdily kritickou situaci s drobnou zvěří, neboť bylo celkem uloveno jen 25 zajíců a 14 bažantů. Pro porovnání - ještě v devadesátých letech minulého století bylo běžné, že celkové počty úlovků u obou druhů drobné zvěře přesahovaly stovku kusů. Dalším druhem lovné zvěře, jež je v naší polní honibě předmětem plánovitého chovu, je zvěř srnčí - té bylo uloveno celkem 21 kusů, přičemž počty i kondice srnčí zvěře se setrvale drží na dobré úrovni, pozitívní roli zde hraje mírný průběh zimních období v posledních letech. V uplynulém roce došlo k nárůstu počtu úlovků divokých prasat ( 13 kusů), což koresponduje s nárůstem rozlohy pro černou zvěř atraktívní kukuřice. Posledním druhem užitkové zvěře, který je v naší honitbě loven, jsou divoké kachny - té bylo uloveno 15 kusů, což lze hodnotit jako stagnaci jejich výskytu. Zde patrně hraje roli zhoršování kvality vody (saprobita) jako důsledek zabahnění rybníka (riziko vzniku botulismu). Z druhů zvěře myslivosti škodící byla v uplynulém roce lovena liška (11 kusů), kuna (2 kusy) a straka (2 kusy). V souvislosti s výskytem drobné zvěře je nutno bohužel konstatovat, že z naší honitby patrně již vymizela koroptev - naposledy byla pozorována před jedním či dvěma lety v Zášidlení, shodou okolností tamtéž byl situován poslední výskyt divokého králíka v polovině devadesátých let, než jeho populace definitívně zanikla šířením králičího moru. Nebylo by ovšem lovu zvěře, bez její péče -. vždyť myslivost realizovaná v kulturní krajině se od pouhého lovectví v divočině liší promyšleným chovem. Změnou klimatu se mění i důraz na pomoc zvěři při překonávání obtíží během ročních období. Kdysi tradiční důraz na přikrmování zvěře v období zimního strádání je nutno přehodnotit - vždyť poslední vskutku tuhá zima se vyskytla před deseti lety. Zdá se, že naléhavější bude pomoc zvěři při překonávání letního období (vedro, sucho, nedostatek vody, posklizňový náhlý nedostatek krytu a potravy) . Uplynulé léto bylo v tomto směru typickým - zvěř strádala zejména nedostatkem vody, o čemž svědčila hojná návštěvnost umělých napajedel. Z důvodu zmírnění letního strádání zaječí zvěře, která většinu vody přijímá z potravy, byla již v měsíci srpnu plošně rozhozena řepa, která je významná také pro srnčí zvěř v zimním období jako zdroj minerálních živin a v předjaří při přechodu na zelenou pastvu ( (změna žaludeční mikroflóry). Pro přikrmování zvěře bylo k dispozici dostatek krmiva -. celkem 20 tun řepy a 6O metrických centů kukuřice, v důsledku opětně velmi mírného průběhu zimního období tato zásoba krmiva vlastně ani nebyla spotřebována. Z plánu činnosti na další rok je zřejmé, že veřejností oblíbený Dětský den bude na myslivně realizován v dřívějším termínu (patrně již 14. května), což souvisí s koordinací s oslavami výročí založení obce. V letošním roce se neuskuteční tradiční soutěž ohařů - Memoriál Miroslava Schullera, protože bylo rozhodnuto o střídání s jinými mysliveckými organizacemi v rámci OMS Hodonín. Počínaje loňským rokem došlo k několika formálním změnám v organizaci - namísto dřívějšího sdružení jsou nyní myslivci organizováni ve spolek, byla zrušena funkce jednatele. Tyto změny ovšem nebrání ve fungování naší organizace - daleko naléhavější je situace v terénu, jde třeba o obnovu zaniklých polních cest, které by zpřístupnily myslivecká zařízení v honitbě (Hrubá lúka, Díly aj.), a usnadnily by tak nejen výkon práva myslivosti, ale i poznávání krás milotického katastru pro širokou veřejnost. Ostatně - veřejnost se může o činnosti myslivců přesvědčit na výstavě trofejí v KD Hodonín konané dne 16.dubna 2016.
soubor ke stažení: 1276.jpg (velikost: 181,38 kB)
29. 2. 2016
Kvůli přetrvávajícímu úbytku drobné zvěře se v roce 2015 opět konaly pouze dva hony. První hon byl honem hlavním s hosty, konal se v sobotu 12.prosince, v celkem pěti kopcovitých lečích byly honěny vinohrady v okolí Šidlen a na Černém kopci. Hlavní hon byl situován do vinohradů nejen kvůli relatívnímu dostatku zvěře, ale především z důvodu předcházení škod zaječí zvěří v případě tuhé zimy. Počasí průběhu honu vcelku přálo, ranní teploty okolo bodu mrazu zpevnily rozblácenou půdu, denní maximum bylo + 6 °C. Jistou nepříjemností byl drobný déšť v závěru honu. Večer následovala Poslední leč v hospodě U draka. Druhý hon - štěpánský (26.12.) - se tradičně uskutečnil v okolí rybníka a břehových porostů a rákosin v rovinaté severní části honitby. Oproto zvyklostem štěpánského honu tentokrát nebyl honěn borovicový les na vátých píscích, čímž byla zašetřena zdejší populace drobné zvěře pro příští roky. Počasí bylo podobné jako na hlavním honu (min. +1, max. + 5 °C), bylo méně oblačnosti a naštěstí bez závěrečného deště. Na obou honech nebyla ulovena (dokonce ani pozorována) zvěř myslivosti škodící , což svědčí o důslednosti jejího tlumení během celého roku.
soubor ke stažení: 1272.JPG (velikost: 175,39 kB)
9. 1. 2016
Ve dnech 22. - 23.8.2015 proběhl v naší honitbě tradiční Memoriál Miroslava Schüllera - soutěž pro plemena ohařů se zadáváním CACT, skládající se z podzimních zkoušek (PZ) a zkoušek speciální vodní práce (ZSVP). Bohužel tento ročník tuto společensko-soutěžní tradici v naší honitbě ukončil. Vzhledem k malému počtu přihlášených psů nemohl být titul CACT letos zadán. Vítězem posledního memoriálu Miroslava Schüllera 2015 se stala fena maďarského krátkosrstého ohaře ADRYN Z PELESTROVSKÝCH LESŮ, majitelka a vůdkyně Zuzana Matějková ze Šumic. Gratulujeme. http://azabell.rajce.idnes.cz/XI._rocnik_Memorialu_Miroslava_Schullera_22.8.2015/ http://azabell.rajce.idnes.cz/XI._rocnik_Memorialu_Miroslava_Schullera_23.8.2015/
soubor ke stažení: 1262.JPG (velikost: 196,06 kB)
5. 9. 2015
Dne 1. června 2015 v ranních hodinách byl v porostu řepky poblíž potoka Hruškovice nalezen uhynulý bobr - patrně uhynul otravou z intenzívní konzumace řepky. Na břehu potoka byly viditelné celkem 3 ochozy vedoucí do lánu řepky, což svědčí o zájmu bobrů o tuto z hlediska výživy zvěře problematickou plodinu.
soubor ke stažení: 1258.JPG (velikost: 448,55 kB)
24. 6. 2015
V sobotu dne 30.května se na myslivně uskutečnil tradiční dětský den, opět ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči. Vydařená akce se uskutečnila za příznivého polojasného počasí s teplotou blížící se letním hodnotám (+ 24°C). Fotogalerie z akce je v příloze.
soubor ke stažení: 1257.JPG (velikost: 256,12 kB)
24. 6. 2015
Dne 14.března 2014 proběhla v kyjovském KD okresní výstava trofejí. Celkem bylo předloženo 958 srnčích trofejí, z toho 16 medailových (1x zlato, 5x stříbro, 10 x bronz), 32 jeleních (1x bronz), 178 trofejí daňčích , z toho 6 medailových ( 2x stříbro, 4x bronz), dále 12 trofejí mufloních ( 2x zlato, 1x bronz), 21 trofejí kňourů , z toho 5 x bronz, dále 20 trofejí liščích ( 4x zlato, 8x stříbro, 6x bronz) a 14 trofejí jezevčích (6x zlato, 2x stříbro). V příloze je m.j. foto srnčích trofejí z Milotic, nejsilnější srnčí trofej z Hovoran, dále raritní trofeje.
soubor ke stažení: 1242.JPG (velikost: 171,37 kB)
14. 3. 2015
Článek do jarního Zpravodaje 2015
Je tomu již rok, co byla veřejnost prostřednictvím MZ informována o aktivitách milotických nimrodů. I letos se dne 22. února myslivci sešli, aby u příležitosti končícího mysliveckého roku zhodnotili svoji činnost a naplánovali své aktivity do budoucna. Bohužel byl opět konstatován pokračující úbytek drobné zvěře, což se projevilo na rekordně nízkém počtu úlovků při podzimních honech. Ačkoli počet honů byl snížen z dříve běžných čtyř na pouhé dva hony, zdá se, že ani toto opatření nestačí, a bude nutno hony dále omezit. Příčiny úbytku drobné zvěře ve své většině tkví mimo možnosti řešení aktivitami myslivců. Vždyť pro zimní přikrmování byl i tuto sezónu připraven dostatek krmiva ( 90 q řepy, 67 q pšeničného pozadku, 45 q kukuřice ), také tlumení lišek bylo intenzívní - ulovilo se jich celkem 42. Na úbytku drobné zvěře se ovšem s velkou pravděpodobností podílejí stále se zvyšující počty všežravých divokých prasat, která již z jara, zranitelném to období pro mláďata, nacházejí bezpečný úkryt v rozlehlých lánech řepky. V uplynulé sezóně bylo uloveno celkem 9 divočáků, a jelikož v nadcházející sezóně lze očekávat velmi vysoký podíl plochy honitby oseté kukuřicí, trend nárůstu počtu černé zvěře bude pokračovat. Šíření černé zvěře do polních honiteb lze zabránit jedině změnou skladby plodin a rozčleněním velkých lánů na menší bloky. Aby se omezil problém střetů vozidel se zvěří, byly na ohrožených úsecích silnic procházejících honitbou instalovány pachové ohradníky. Kromě úkolů v péči o zvěř milotické myslivce v nadcházející sezóně čekají tradiční společenské akce - např. Dětský den či MMS - soutěž dovednosti loveckých psů-ohařů. Více informací o činnosti MS Horky lze nalézt zde: http://myslivci.agris.cz/milotice
27. 2. 2015
V tomto roce se vzhledem ke kriticky nízkým stavům drobné zvěře uskutečnily pouze dva hony. Oba hony svými chudobnými výsledky potvrdily správnost tohoto rozhodnutí. Hlavní hon se uskutečnil dne 13. prosince za poměrně příznivého počasí s teplotami až + 6°C, místy ovšem situaci komplikoval rozblácený terén. Po honu následovala tradiční Poslední leč v hostinci U draka s bohatou tombolou. Druhý hon proběhl dne 27. prosince, počasí bylo tentokrát velmi příznivé - bylo slunečno, noční mrazy (-3°C) zpevnily donedávna rozblácený terén, takže tentokrát byl pohyb v terénu mnohem příjemnější. Jen kdyby ta zvěř byla...Snad letošní uskrovnění v honech a řádná péče o zvěř přinese výsledky v letech následujících.
soubor ke stažení: 1226.JPG (velikost: 157,31 kB)
27. 12. 2014
Dne 22. listopadu se v naší honitbě uskutečnil sokolnický hon. Tato již tradiční akce je realizována díky iniciativě dvou členů našeho MS - chovatelů loveckých dravců. Jako obvykle hon proběhl v okolí Šidlen, jelikož je tam přehledný terén. Bohužel počasí nebylo ideální, bylo oblačno s teplotami až +7°C,po předchozích deštích byl terén rozblácen. Kriticky nízké stavy drobné zvěře nedávaly naději na bohatý výřad - což se potvrdilo dvěma kusy bažantí zvěře. Je ovšem nutno mít na paměti, že u lovů loveckými dravci jde především o zážitky z výkonu dravců, nikoli o množství zvěřiny.
soubor ke stažení: 1225.JPG (velikost: 130,33 kB)
27. 12. 2014
11.ročník MMS11.ročník MMS
Ve dnech 23. - 24.8.2014 proběhl v naší honitbě tradiční Memoriál Miroslava Schüllera - soutěž pro plemena ohařů se zadáváním CACT, skládající se z podzimních zkoušek (PZ) a zkoušek speciální vodní práce (ZSVP). Počasí tentokrát přálo práci psů, převažovalo polojasno s teplotami okolo 20 °C. Soutěže se zůčastnilo 8 psů, přičemž dva neobstáli. Zvítězil pes MOK Hektor z Tismenic, vůdce Daniel Vojáček, 2. místo získala fena MOK Dita tajemství Karpat, vůdce Pavol Kiška, 3. místo obdržela a titul CACT získala fena NOK Arna Máchův dvůr, vůdce Ondřej Mléčka. Fotografie z průběhu ZSVP a z vyhlášení výsledků Memoriálu je možno zhlédnout zde: http://grandamity.rajce.idnes.cz/24.08.2014/
soubor ke stažení: 1213.jpg (velikost: 422,52 kB)
2. 9. 2014
V sobotu dne 31.5.2014 za příznivého polojasného počasí s teplotou dosahující až + 18°C proběhl na myslivně tradiční dětský den - viz fotogalerie v příloze tohoto článku.
soubor ke stažení: 1209.JPG (velikost: 239,91 kB)
10. 7. 2014
Dne 5.dubna 2014 proběhla v kyjovském KD okresní výstava trofejí. Celkem bylo předloženo 993 srnčích trofejí, z toho 19 medailových (3x zlato, 8x stříbro), 37 jeleních (1x bronz), 162 trofejí daňčích , z toho 36 medailových ( 10x zlato, 9x stříbro), dále 8 trofejí mufloních ( 3x zlato), 15 trofejí kňourů , z toho 1x zlato (Ježov), 3x stříbro, 4x bronz, dále 13 trofejí liščích ( 4x zlato, 8x stříbro, 1x bronz) a 3 trofeje jezevčí (2x zlato, 1x stříbro).
soubor ke stažení: 1201.jpg (velikost: 176,58 kB)
13. 4. 2014
Myslivci bilancovali i plánovali ( článek do jarního Milotického zpravodaje 2014)Myslivci bilancovali i plánovali ( článek do jarního Milotického zpravodaje 2014)
V neděli 16. února se milotičtí nimrodi sešli v hojném počtu na tradiční výroční schůzi, která se koná vždy u příležitosti končícího mysliveckého roku (ten končí 31.března), aby zhodnotili svou dosavadní činnost a naplánovali své aktivity do buducna. Bylo konstatováno splnění plánu odlovu srnčí zvěře, bohužel navzdory řádné myslivecké péči přetrvává stagnace resp. úbytek počtů drobné zvěře (bažant, zajíc). Proto bylo rozhodnuto o posílení divoké populace bažantí zvěře nákupem slepic. Lze doufat, že přežití drobné zvěře napomůže rekordní odlov lišek - ten v uplynulém roce dosáhl počtu 40 kusů. Počty drobné zvěře ovšem ovlivňují faktory, které jsou mimo rámec myslivecké péče - kromě střetů s motorovými vozidly na silnicích zejména zemědělské hospodaření - pro drobnou zvěř jsou nepříznivé velké lány řepky, kukuřice a slunečnice, ve kterých se soustřeďují stále početnější tlupy všežravých divokých prasat. Bohužel v letošním roce lze očekávat nárůst plochy jmenovaných plodin - lze jen apelovat na zemědělce, aby lány těchto vysokých plodin byly alespoň rozčleněny plodinami nízkými (biopásy). Mimo jiné se tím usnadní odlov divokých prasat, a tím se i sníží jimi způsobované škody. K ochraně zvěře před srážkami s motorovými vozidly bylo rozhodnuto o nákupu a instalaci tzv. pachových ohradníků - tyčí s pěnou napuštěnou repelentem, který odrazuje zvěř k překonání nebezpečných úseků silnic. Tyto ohradníky budou instalovány u silnice vedoucích z Ratíškovic, z Dubňan (u velkovýkrmny prasat) a z Kyjova (u letiště). Ačkoli astronomicky ještě zimní období neskončilo, vzhledem k mírnému průběhu počasí mohlo již být zhodnoceno zimní přikrmování zvěře - k dispozici bylo 11 tun jadrného krmiva (převážně kukuřice) a 7 tun krmiva dužnatého ( řepa, mrkev). Jako obvykle v takto nebývale teplé \\\"zimě\\\" (podobně naposled zima 2006/07) srnčí zvěř jevila zájem především o energeticky bohaté krmivo jadrné, méně už o krmivo dužnaté, neboť měla dostatek šťavnaté potravy na polích (řepka), objemové krmivo (seno, letnina) zcela ignorovala. Převážná část jadrného krmiva byla spotřebována v bažantích zásypech. I při tomto mírném průběhu počasí se srnčí zvěř koncentrovala do zimních tlup čítajících desítky kusů - tradičně v lokalitě Díly (na řepce), Hrubá lúka a v okolí letiště - tam bylo dne 25.února možno pozorovat celou stovku kusů. Důvodem soustředění takového počtu kusů v rozlehlých lánech je nejen atraktívní potrava (řepka), ale především přehlednost, která zvěři v zimním období typickým nedostatkem krytiny poskytuje pocit bezpečí. Také v letošním roce budou realizovány úspěšné společenské akce - na myslivně Den dětí, ale třeba taky spolúčast myslivců (vaření guláše) při akcích pořádaných jinými společenskými organizacemi. Závěrem nezbývá než pozvat zájemce o myslivost na okresní výstavu trofejí, která se koná dne 5.dubna v kyjovském kulturním domě. Fotografie: Zimní koncentrace srnčí zvěře na řepce v lokalitě Díly (foto 20.února).
soubor ke stažení: 1199.jpg (velikost: 230,33 kB)
4. 3. 2014
V roce 2013 proběhly celkem 3 hony. První hon, pouze na bažanty, se konal 16. listopadu - podařilo se zde ulovit jubilejní 40. lišku, ulovenou v tomto roce v Miloticích. Je to prozatím absolutní roční rekord v lovu lišek v celkové historii našeho MS (od r. 1990). Hlavní hon připadl na 14. prosince, a třetí hon se uskutečnil dne 28.prosince. Všechny hony se uskutečnily za příznivého počasí s teplotami od +2 do + 10 °C, absence sněhu spolu s přetrvávajícími nízkými stavy drobné zvěře mělo vliv na relativně nízký počet úlovků.
soubor ke stažení: 1198.JPG (velikost: 178,96 kB)
17. 2. 2014
Ve dnech 24. a 25. 8. 2013 proběhl 10. ročník Memoriálu Miroslava Schüllera. Po oba dva dny posuzovali tito rozhodčí: Vrchní rozhodčí: GROSMANN Emil Rozhodčí: ŠIMARA Jindřich, DANĚK Jaroslav, JELÍNEK Břetislav, MALÍK Jiří K Podzimním zkouškám v sobotu nastoupilo 11 psů – 6 NKO, 2 ČF, 2 VOK a 1 NODr. Všichni psi byli odzkoušeni dle platného ZŘ. V revíru byl dostatek zvěře. Zkoušky proběhly regulerně, nebyl podán žádný protest. Počasí po předchozích vedrech bylo velmi příjemné. Výsledek: 6 psů se umístilo v I. ceně, 2 psi ve III. ceně, jedna fena byla odvolána a 2 psi neobstáli. Na I. místě se umístila fena NODr DESSIE SACHMET, vůdce MVDR. Jurášková Hana, Zlín, na II. místě pes NKO HOPE Z DROPIEHO DVORA, vůdce Skladan Gabriel, Bratislava, na III. místě fena NKO ARA OD RATÍŠKOVSKÉHO VARADINKU, vůdce Motloch Břetislav, Ratíškovice. V neděli proběhly zkoušky ze speciální vodní práce. Nastoupilo 12 psů - 6 NKO, 2 ČF, 3 VOK a 1 NODr. I tyto zkoušky proběhly regulerně, nebyl podán žádný protest. Všichni psi byli odzkoušeni dle platného ZŘ. Počasí bylo oproti předchozímu dnu chladnější, místy mírně pršelo. Výsledek: 5 psů se umístilo v I. ceně, 2 psi v II. ceně a 2 psi v III. ceně a 3 psi neobstáli. Na I. místě se umístila fena NODr DESSIE SACHMET, vůdce MVDR. Jurášková Hana, Zlín, na II. místě pes NKO HOPE Z DROPIEHO DVORA, VŮDCE Skladan Gabriel, Bratislava, na III. místě fena NKO ARA OD RATÍŠKOVSKÉHO VARADINKU, vůdce Motloch Břetislav, Ratíškovice. Celkovým vítězem 10. Memoriálu Miroslava Schüllera se stala fena NODr DESSIE SACHMET.
soubor ke stažení: 1178.jpg (velikost: 600,39 kB)
31. 8. 2013
V sobotu 1.června 2013 se na myslivně uskutečnil tradiční Dětský den, který bohužel \"tradičně\" poznamenalo deštivé počasí. Naštěstí tentokrát (prudký) déšť přišel až v závěru akce - jinak vládlo příjemné slunečné počasí s teplotou až + 18°C. Akce byla uspořádána ve spolupráci s doblovolnými hasiči. Dětem byly k dispozicci atrakce obvyklé v předchozích letech - ukázka požární techniky, ukázka dravců a sov, střelby ze vzduchovky i luku, házení míčků na plechovky, \"lov\" plastových kachniček v kbelíku, jízda v kočáru taženým koňmi, opékání špekáčů a pro nejmenší i skákací hrad. Viz galerie v příloze.
soubor ke stažení: 1173.jpg (velikost: 151,28 kB)
2. 6. 2013
Dne 16. dubna 2013 proběhla v Hodoníně okresní výstava loveckých trofejí zvěře ulovené v sezónu 2012/13 na Hodonínsku. Celkem bylo předloženo 961 ks trofejí srnců, z toho bylo 32 medailových ( 2x zlato, 8x stříbro, 22x bronz), dále 33 ks trofejí jelenů, z toho 5 medailových ( 1x zlato, 3x stříbro, 1x bronz), 167 ks trofejí daňků, z toho 25 medailových ( 6x zlato, 5x stříbro, 14x bronz), 11 ks trofejí kňourů, z toho 4 medailové (1x stříbro, 3x bronz), 13 ks trofejí muflonů, z toho 5 medailových ( 4x zlato, 1x stříbro), dále bylo předloženo 15 ks medailových liščích lebek ( z toho 5 zlatých) a 9 ks medailové jezevčí lebky ( z toho 2x zlato) . V příloze je možno shlédnout obrazovou galerii. v níž jsou prezentovány jak nejsilnější trofeje, tak i výběr zajímavých a raritních trofejí. Obsahuje též kompletní srnčí trofeje z naší honitby (14 ks).
soubor ke stažení: 1170.jpg (velikost: 135,59 kB)
13. 5. 2013
Článek do jarního Milotického zpravodaje 2013
V neděli dne 24. února 2013 se sešli členové Mysliveckého stružení Horky k tradiční výroční schůzi, která měla v programu nejen zhodnocení končícího mysliveckého roku ( ten je vymezen počínaje 1.dubnem roku minulého a konče 31.březnem roku následujícího), ale tentokrát i volbu nového výboru. Uplynulá lovecká sezóna byla vyjímečná omezením podzimních honů z důvodu nízkého počtu drobné zvěře - zajíců a bažantů - v očekávání, že současným šetřením zvěře spolu s aktívními opatřeními vedoucími ku zlepšení podmínek její výživy (přikrmování, dostupnost vody) dojde v budoucnu k její stabilizaci na úrovni odpovídající dobrým přírodním podmínkám naší honitby. Proto byly uspořádány pouze dva hony - tedy pouze polovina oproti běžným zvyklostem. Zvýšit stavy drobné zvěře nelze bez intenzívního tlumení zvěře myslivosti škodící - v tomto směru byla uplynulá sezóna odlovem 30-ti lišek úspěšná (byly uloveny i 3 kuny a jeden jezevec). V zájmu systematického tlumení lišek byly v naší honitbě vybudovány umělé nory - ty umožňují lépe kontrolovat stavy lišek a bezpečně je tlumit pomocí psů - norníků. V polních honitbách lze za zvěř myslivosti škodící na drobné zvěři (ale i na srnčatech) považovat i divoká prasata, jejichž počty se neustále zvyšují. Ty se do polních honiteb stěhují z lesů v období kvetení řepky olejky (konec dubna), tedy v období hnízdění bažantů, jarních vrhů zajíců a kladení zrnčat, přičemž v tomto ročním čase až čtvrtinu potravy tohoto všežravce tvoří potrava masitá. V rozlehlých lánech řepky pak divoká prasata zůstávají až do její sklizně (červen), pak přecházejí do již vzrostlé kukuřice, a teprve až s její sklizní (říjen) se vracejí zpět do lesů. V honitbě našeho MS tyto pro černou zvěř velmi příznivé podmínky přispěly v uplynulé sezóně k vysokému odlovu divokých prasat - v počtu 16 kusů. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že lov černé zvěře v rozlehlých lánech řepky a kukuřice je velmi obtížný - typicky \\\"patová\\\" situace v možnostech jejich odlovu v loňském roce nastala v lokalitě \\\"Hrubá lúka\\\" s více než stohektarovým lánem řepky. Lov černé zvěře v těchto člověkem neprostupných \\\"džunglích\\\" vzrostlé vegetace by usnadnilo rozčlenění rozlehlých lánů pásy nízkorostoucích plodin (biopásy). Z hlediska podmínek pro život nejen lovné zvěře přetrvávají některé nešvary ze strany nemyslivecké veřejnosti - stále se lze setkat s vypalováním trávy a zakládáním černých skládek (ty pomáhají likvidovat členové našeho MS), problémem je i volné pobíhaní venčených psů - zneklidňování zimních koncentrací srnčí zvěře na jejich stávaništích uprostřed lánů, nově i provozováním \\\"adrenalínových\\\" sportů (terénními čtyřkolkami a motocykly). Končící zimní období umožnilo i zhodnotit jeho průběh z hlediska zdravotního stavu a kondice zvěře. Uplynulé zimní období lze hodnotit jako poměrně mírné, byť ve srovnání s předchozím zimním obdobím (2011/12), které bylo prakticky beze sněhu, a mrazy udeřily až v únoru, bylo končící zimní období pro zvěř přece jen poněkud náročnější. To se projevilo ve zvýšené spotřebě jadrného krmiva (převážně kukuřice) srnčí a bažantí zvěří. Dobré kondici srnčí a zaječí zvěře přispěl i plošný rozvoz dužnatého krmiva (řepy). Mírný průběh zimy potvrzuje i nezájem zvěře (srnčí, zaječí) o objemové krmivo (seno), a absence škod ohryzem na ovocných dřevinách.
28. 2. 2013
Dne 8. prosince proběhl hlavní hon, první z pouhých dvou letošních honů. Omezení počtu honů (obvykle bývají 4 hony) je opatřením vyplývajícím z nízkých počtů drobné zvěře. Potěšující okolností bylo slunečné, byť mrazivé, počasí, s teplotami od mínus 8 do mínus 4 °C a cca 2 cm sněhu. 3 leče proběhly ve vinohradech, čtvrtá leč (bez úlovků) na poli. Po ukončení honu následovala Poslední leč s bohatou tombolou.
soubor ke stažení: 1149.jpg (velikost: 70,06 kB)
27. 12. 2012
Monitoring výskytu koroptví
(převzato ze stránek časopisu Myslivost) Letošní zimu opět probíhá monitoring koroptve polní (Perdix perdix), a to na celém území České republiky. Kromě informací o přítomnosti tohoto druhu v jednotlivých mapovacích kvadrátech získáme díky vaší spolupráci také údaje důležité pro lepší poznání způsobu života koroptve a ekologických nároků na prostředí. Údaje z monitoringu budou použity také jako srovnávací data v rámci výzkumu agroekosystémů, do něhož se budete moci plně zapojit v hnízdní sezóně 2013 (budeme vás včas informovat na informačním portálu Koroptvicky.cz).Cenné je už jediné pozorované hejnko, koroptví párek či jedinec. Můžete nám ale poslat také opakované údaje o jednom hejnku. Nejlépe ze začátku zimy a z konce, kdy bude znát početní rozdíl způsobený povětšinou zvýšenou predací a nedostatkem potravy. Velmi hodnotné jsou pro nás také údaje kolem předjarního rozštipování hejnek (před a po rozdělení hejnka na jednotlivé hnízdní páry).Pokud máte zájem zapojit se do zimního monitoringu koroptve polní, stačí vám k tomu stáhnout z webových stránek www.koroptvicky.cz záznamovou kartu. Tu můžete vyplněnou poslat zpátky jako přílohu e-mailu nebo poštou na následující kontakty: Odborný zástupce: Mgr. Michal Zedek, e-mail: projekt @ koroptvicky.cz Poštovní adresa: NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA o.s., P.O. Box 70, 750 02 Přerov 2 Více na informačním portálu Koroptvicky.cz: http://www.koroptvicky.estranky.cz/
14. 12. 2012
Výzkum zajíce polníhoVýzkum zajíce polního
(převzato ze stránek OMS Hodonín) Na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá již několik let myslivecký výzkum o faktorech ovlivňujících drobnou zvěř. Jedním ze studovaných druhů je i zajíc polní, kde se, mimo jiné, provádí i genetický výzkum a zjišťování populační struktury u ulovených, uhynutých nebo odchycených jedinců. Veškeré získané výsledky jsou zpětně poskytovány, včetně komentáře, do mysliveckých spolků a mohou tak být využity k budoucímu hospodaření se zaječí zvěří.Touto cestou si vás dovolujeme požádat o předání těchto informací mysliveckým spolkům. Pokud se v jejich vlastní či pronajaté honitbě zajíc vyskytuje, popř. je i loven, chtěli bychom Vás poprosit o navázání spolupráce při tomto výzkumu. 1) Pro genetické analýzy je nutné pouze odebrat z uloveného nebo uhynulého zajíce špičku slecha (postačí černě zbarvená část, kde je již chrupavka) a u živých odchycených zajíců se provádí stěr z huby speciálními štětečky, které zašleme na vyžádání poštou. Špička slecha se ukládá do uzavíratelných sáčků, které také zašleme na vyžádání. Takto odebrané vzorky je nutné uložit do mrazáku a my si je přijedeme vyzvednout. Na každý obal se vzorkem konkrétního jedince je nutné napsat pohlaví a datum ulovení, nalezení nebo odchycení. Popř. lze uvést také odhadnutý věk pomocí Strohova znaku (záleží na vás a vašich požadavcích). 2) Pokud se někdo bude chtít zapojit také do přesnějšího zjišťování věkové struktury jejich populace, je nutné odebrat min. z 20 % ulovených zajíců jedno světlo. Musí být odebrána celá oční bulva, která se vloží do zkumavky s roztokem formalínu (na vyžádání opět doručíme) a uskladní se při pokojové teplotě v temnu. Na zkumavku se opět napíšou identifikační údaje dle Vámi požadované přesnosti (podrobnější informace zájemcům sdělíme). Odebrané vzorky si opět přijedeme vyzvednout. Kompletní výsledky z těchto analýz budou k dispozici nejpozději v březnu 2013 a vše je zdarma. Pokud máte zájem zjistit bližší informace o stavu Vaší populace zaječí zvěře a spolupracovat na tomto mysliveckém výzkumu, prosím, kontaktujte náš tým přímo na e-mailu ernst@email.cz(mailto:ernst@email.cz) nebo na 606 427 547. Bližší informace Vám samozřejmě rádi sdělíme. Přeji pěkný den a těšíme se na spolupráci! M. Ernst Martin Ernst Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU v Brně Zemědělská 3 BRNO 613 00
soubor ke stažení: 1129.jpg (velikost: 70,71 kB)
1. 11. 2012
Ve dnech 25.-26.8.2012 naše MS uspořádalo již devátý ročník Memoriálu Miroslava Schullera - soutěži ohařů v disciplínách náležejícím podzimním zkouškám (PZ) a speciálním zkouškám z vodní práce (SZVP). Letos se soutěže zůčastnilo celkem 11 psů z hlediska práce psů za klimaticky velmi vhodné situace . V sobotu 25.8. se za oblačného počasí s teplotami až +23°C soutěžilo v honitbě našeho MS v disciplínách náležejícím PZ, v neděli za obdobného počasí (+20°C) se na jezeře po těžbě štěrkopísků v okolí sousední obce Mistřín soutěžilo v disiplínách náležejícím SZVP. Vítězem IX. ročníku MMS se stal MOK AJK z Elevenu - vůdce Rudolf Marek. Podrobnější výsledky - viz tabulka vpravo. V příloze jsou chronologicky seřazeny fotografie z průběhu memoriálu.
soubor ke stažení: 1123.jpg (velikost: 102,82 kB)
31. 8. 2012
Dne 9.června 2012 naše MS uspořádalo tradiční dětský den, po kterém následovala myslivecká noc. Ačkoli tato akce byla poznamenána dešťovými přeháňkami ( napršelo celkem 4 mm srážek), návštěva byla hojná. Fotogalerii z dětského dne je možno shlédnout v příloze.
soubor ke stažení: 1122.jpg (velikost: 55,94 kB)
13. 6. 2012
Dne 10. března 2012 proběhla v Kyjově okresní výstava loveckých trofejí zvěře ulovené v sezoně 2011/12 na Hodonínsku. Celkem bylo předloženo 976 ks trofejí srnců, z toho bylo 17 medailových ( 7x stříbro, 10x bronz), dále 37 ks trofejí jelenů, z toho 5 medailových ( 2x zlato), 127 ks trofejí daňků, z toho 11 medailových ( 2x zlato), 11 ks trofejí kňourů, z toho 3 medailové (1x stříbro, 2x bronz), 10 ks trofejí muflonů, z toho 1 medailová ( 1x zlato), dále bylo předloženo 8 ks medailových liščích lebek ( z toho 2 zlaté) a 15 ks medailové jezevčí lebky ( z toho 6x zlato) . V příloze je možno shlédnout obrazovou galerii. v níž jsou prezentovány jak nejsilnější trofeje, tak i výběr zajímavých a raritních trofejí. Obsahuje též kompletní srnčí trofeje z naší honitby (15 ks).
soubor ke stažení: 1111.jpg (velikost: 50,61 kB)
10. 3. 2012
O víkendu 20.-21.srpna 2011 se za účasti rekordního počtu 24 soutěžících uskutečnil již osmý ročník Memoriálu Miroslava Schullera. Po oba dny vládlo slunečné počasí s tím rozdílem, že zatímco první den teploty dosáhly ve svém maximu příjemně letních +25 °C, druhý den se již blížili tropickým hodnotám - ve stínu naměřených +28 °C se na slunci proměnilo v hodnoty vysoce překračující tropickou třicítku. Tomu odpovídaly i zhoršené podmínky pro výkony psů. Soutěž je rozdělena na podzimní zkoušky (PZ), tedy práci na poli, která se tradičně uskutečnila v trati Díly a v polích směřujících k Šidlenám, a speciální zkoušky z vodní práce (SZVP), které se uskutečnily na rybnících Nálezný a Jarohněvický v okolí Dubňan. Nutnost absolvovat SZVP mimo naši honitbu pramení z absence volně přístupného rekreačního rybníka v katastru obce Milotice, neboť stávající Písečný rybník je přírodní rezervací, z čehož vyplývají některá omezení pro výkon práva myslivosti. Letošním vítězem Memoriálu je pan Zbyněk Hasmanda (též vítězem SZVP) se psem KO Hard ze Šimárniku a celkovým počtem 397 bodů. Druhým v pořadí je pan Jaromír Gratcl ( vítěz PZ) se psem Dag z Vážanského žlebu a celkovým počtem 392 bodů. Jako třetí skončil pan Jan Šlouf se psem Argo Náš les a celkovým počtem 389 bodů.
soubor ke stažení: 1104.jpg (velikost: 725,53 kB)
11. 7. 2011
Myslivecká letní noc 2011Myslivecká letní noc 2011
V sobotu 2.7.2011 jsme na naší myslivně již počtvrté uspořádali letní noc. K dispozici byl taneční parket, dobrá muzika i zvěřinové speciality v podobě kančího guláše nebo pečených žebírek - materiál k přípravě těchto pokrmů pocházel z bohatých zásob zvěřiny divočáků, ulovených na legendárním honu loni 20.listopadu. Bohužel letos tuto akci poznamenalo chladné počasí s maximálními teplotami přes den pouze +19 °C, takže ač astronomicky se tato akce uskutečníla v letním období, meteorologicky se o letní noc vlastně ani nejednalo, protože to by musely maximální denní teploty překročit + 25 °C. Doufáme, že platící účastníky v počtu pouhých 50 otužilých jedinců od zábavy v přírodě neodradilo vstupné ( 80,- Kč), ale opravdu pouze počasí a možná i dosavadní krátká tradice našich mysliveckých letních nocí.
soubor ke stažení: 1103.jpg (velikost: 19,44 kB)
28. 6. 2011
Odchyt liščeteOdchyt liščete
Dne 3.června 2011 se kolegovi Honzovi K. podařilo u svého domu - samoty na okraji zámeckého parku - odchytit do pasti lišče. K loveckému úspěchu gratulujume!
soubor ke stažení: 1099.jpg (velikost: 60,18 kB)
9. 6. 2011
V sobotu 28.května připravilo naše myslivecké sdružení pro ty nejmenší již tradiční dětský den plný soutěží a atrakcí. Nechyběli ani místní dobrovolní hasiči. Velký úspěch slavila projížďka v kočáru taženém párem koní anebo nafukovací hrad. Děti přišly v doprovodu svých rodičů vyzbrojené pláštěnkami, a tak jim ani nevadilo deštivé počasí (spadlo celkem 22 mm srážek!) a plně si všechny soutěže užívaly a šťastně odcházely se spoustou dobrot, které vyhrály. Nakonec jsme ale všichni museli přijmout pohostinství naší myslivny, kde jsme si nemohli plně užít živou muziku, ale snad příští rok objednáme veselejší počasí. Obrazová galerie z letošního dětského dne je v příloze.
soubor ke stažení: 1098.jpg (velikost: 360,23 kB)
5. 6. 2011
Zimní období bývá v naší honitbě tak jako i jinde obdobím strádání zvěře. Naštěstí nížinný charakter a relativně teplé klima jižní Moravy oproti jiným částem republiky způsobuje, že až na vyjímky zvěř zdejší zimní období překonává bez větších problémů. V některých letech je pro zvěř více stresující nedostatek vody ve vegetačním období, což je způsobeno charakteristickou suchostí jižní Moravy, a v naší honitbě specielně i nedostatkem vodních zdrojů ( studánek aj.). Zima 2010/11 patřila k těm s obvyklým mírným průběhem. Klimaticky započala na přelomu listopadu a prosince poklesem teplot pod bod mrazu a 1. prosince i sněžením (12cm) . Nezvykle nejchladnějším a vpravdě zimním měsícem byl prosinec, zatímco v lednu a v únoru krátká mrazivá období přerušily mohutné oblevy. Březen pak byl již zcela ve znamení jara. Přesnější obraz o průběhu zimy si lze vytvořit porovnáním počtu mrazivých dnů (PMD)a počtu dnů se sněhovou pokrývkou (PDSP) , přičemž mrazivý den je zde definován jako den s průměrnou denní teplotou 0°C a nižší. V prosinci byl PMD 22 dnů, přičemž nejnižší teploty dosahovaly až k -10°C (naopak max. teplota činila +10°C), PDSP činil 28 dnů s výškou sněhu 7-9cm (max.12 cm), v lednu činil PMD 15 dnů, přičemž nejnižší teploty dosahovaly opět až -10°C (max. teplota +12°C), PDSP činil 15 dnů s výškou sněhu 2 - 7 cm (max. 9 cm), v únoru byl PMD 10 dnů, s nejnižší teplotou -9°C (max. +10 °C) . Měsíce únor i březen byly již beze sněhu, přičemž v březnu byly mrazivé pouze 3 dny s nejnižší teplotou -5°C. V příloze je obrazová galerie z přikrmování zvěře.
soubor ke stažení: 1097.jpg (velikost: 58,76 kB)
28. 4. 2011
Úklid černých skládek v honitběÚklid černých skládek v honitbě
16.dubna se zúčastní členové MS Horky Milotice ve spolupráci s obecním úřadem likvidace černých skládek v katastru obce Milotice. Pokud Vám není lhostejné jak vypadá okolí Vašeho domova tak se můžete této akce rovněž zúčastnit i Vy a to buď, když kontaktujete někoho z vedení obce nebo se dostavíte ráno v 8 hodin na naši myslivnu na okraji zámeckého parku u silnice ve směru na Kyjov
soubor ke stažení: 1092.jpg (velikost: 517,95 kB)
27. 3. 2011
Dne 13. března 2011 proběhla v Kyjově okresní výstava loveckých trofejí zvěře ulovené v sezoně 2010/11 na Hodonínsku. Celkem bylo předloženo 998 ks trofejí srnců, z toho bylo 12 medailových ( 1 zlatá), dále 31 ks trofejí jelenů, z toho 3 medailové, 148 ks trofejí daňků, z toho 29 medailových ( 15 zlatých), 19 ks trofejí kňourů, z toho 4 medailové, 11 ks trofejí muflonů, z toho 4 medailové ( 2 zlaté), dále bylo předloženo 11 ks medailových liščích lebek ( z toho 2 zlaté) a 4 ks medailové jezevčí lebky ( z toho 2 zlaté) . Až na 3 vyjímky pocházely veškeré medailové daňčí trofeje z obory Radějov. V příloze je možno shlédnout obrazovou galerii. v níž jsou prezentovány jak nejsilnější trofeje, tak i výběr zajímavých trofejí. Obsahuje též kompletní srnčí trofeje z naší honitby (15 ks).
soubor ke stažení: 1091.jpg (velikost: 60,98 kB)
19. 3. 2011
Úspěšná zimní čekanáÚspěšná zimní čekaná
V měsíci lednu 2011 ulovil člen našeho MS Honza K. na večerní čekané u svého obydlí - samotě v těsné blízkosti zámeckého parku - lišáka o hmotnosti cca 5 kg. K tomuto úspěchu našemu šťastnému kolegovi gratulujeme.
soubor ke stažení: 1082.jpg (velikost: 86,50 kB)
16. 2. 2011
V roce 2010 jsme uspořádali celkem 4 hony. Tato sezona podzimních honů byla i v podmínkách JV Moravy negativně poznamenána deštivým a chladným jarem, kdy drobná zvěř přišla o naprostou většinu jarních přírůstků. Bažantí slepice musely snést další snůšky opakovaně, ale i tak jsme pozorovali o 80 % míň hejnek než je obvyklé. Mladého zajíce jsem (V.F.) např. zpozoroval až 20. srpna. Rovněž výřady odpovídaly tomuto stavu - objevovala se na nich většinou starší zvěř. Rovněž teplé počasí ovlivnilo výřady prvních dvou honů, kdy jsme se s drobnou zvěří setkávali sporadicky. První hon dne 6.listopadu byl tradičně honem pouze bažantím, a jako obvykle byl situován podél doprovodné zeleně potoků Zamazaná a Hruškovice i do vinohradů na Černém kopci a v Zášidlení. Za příjemného polojasného počasí s teplotou až +16 °C jsme tak prošli napříč honitbou od hranic dubňanských k hranicím skoronickým, a měli jsme tudíž možnost na počátku podzimních honů posoudit aktuální početnost drobné zvěře - výsledek nebyl příliš optimistický. Mimořádně vzrušujícím zpestřením a neplánovaně historicky prvním společným lovem černé zvěře se stal 20. listopad, kdy jsme po nástupu do poslední leče v borovicovém lese na Pískách narazili dle výpovědí kolegů snad až na 15 ks prasat, z čehož se nám podařilo 8 ks ulovit (4 lončáci a 4 selata o hmotnosti mezi 20 - 70 kg), takže se onen mlhavý a chladný (max +7°C) podzimní den s dosud jen několika úlovky zajíců a bažantů v chudých lokalitách od Písečného rybníka po les na Pískách rázem změnil v naháňku. Zdá se, že vzestup černé zvěře v podmínkách naší převážně polní honitby má významný podíl na redukci drobné a srnčí zvěře, nehledě na škody na zemědělských plodinách, a tak jsme na černou zvěř bohatý výřad uvítali dvojnásob. Na hlavní hon 11. prosince nám počasí svým způsobem přálo... Po ranním mrazu -6°C a následném oteplení až na + 3 °C, doprovázeném během dopoledne nepřetržitým sněžením, což mnozí myslivci sice nesli s nelibostí (a posléze někteří i odnesli svým zdravím), se nám na druhou stranu takříkajíc \"hnědá na bílém\" konečně v hojném počtu ukázala drobná zvěř, především zajíci, což mělo velmi pozitívní vliv na množství zvěře na výřadu. Vítaným zpestřením honu bylo ulovení mladé lišky (hm. 4 kg) ve vinohradu na Černém kopci. Odměnou za příkoří způsobená počasím nám byla spokojenost našich hostů, kterou jsme mohli společně s nimi mohli sdílet na Poslední leči v teple pohostinství U draka. Tradiční štěpánský hon se pro změnu konal v Zášidlení a v oplocených částech vinohradů u Šidlen. Ač mnohde rušili hony na drobnou, tak u nás to zjevně nebylo třeba, což se nám projevuje i po skončení honů, kdy v různých částech revíru pravidelně pozorujeme množství jak bažantí, tak i zaječí zvěře. Důležitým pro nadcházející rok bude ovšem po mírné zimě letošní jaro, které na JV Moravě spolu s výskytem či absencí jarních a letních přísušků možná opět rozhodne, jaké výřady budou na podzim 2011...Obrazovou galerii z honů je možno shlédnout v příloze.
soubor ke stažení: 1080.JPG (velikost: 113,25 kB)
14. 2. 2011
Skupina Posedlých vznikla bez jakýchkoli komerčních úmyslů. Je tvořena pěti kamarády, kteří chtěli připravit zajímavý projekt a upozornit lidi na posedy či kazatelny jako zajímavé stavby. Posedy jsou totiž, hned po rodinných domech, druhá nejčastější stavba v Čechách, a přesto nelze najít dva totožné. Je to zároveň jediná stavba, která se u nás vyvíjí už čtyři sta let bez jediného zásahu zvenčí. Dodnes na jeho stavbu neexistují žádné normy a není potřeba ani stavební povolení. Jejich četnost je unikátní i ve světovém měřítku. V okolních státech, kde jsou rovněž rozšířeny, ale rozhodně jich nenajdete tolik. Přes svoji zajímavost dosud nebyly nikým mapovány. Skupina Posedlých tedy jako první vzdala hold této svébytné architektuře, která významným způsobem ovlivňuje českou krajinu. Posed. Zná ho každý. Jsou všude kolem nás. Posedlí se rozhodli, že jich najdou a nafotí alespoň 1000 a jeden a vydají unikátní knihu! Když se jim to povede, bude ji prezentovat na Designbloku – největší přehlídce českého designu u nás. Bez pomoci ostatních to však nedokáží. Co je pro ně tisíc fotek, pro každého z nás znamená jediná. Vyfoťte každý jeden posed a pošlete jim ho. Zapojte se do projektu POSED a buďte POSEDLÍ jako oni! Kontakt na ně najdete na facebooku http://www.facebook.com/reqs.php?fcode=32bfc7917&f=100002034798113#!/posedli , kde už je slušná fotogalerie nebo na http://www.posedli.cz
soubor ke stažení: 1059.jpg (velikost: 88,31 kB)
31. 1. 2011
Ve dnech 21.- 22. srpna 2010 se konal již VII.ročník MMS - soutěži ohařů v disciplínách náležejícím podzimním zkouškám a specielní vodní práci. Memoriálu se letos za slunečného a velmi teplého počasí (až + 28 °C) zůčastnilo 13 psů, přičemž celkovým vítězem se stal pointer Pino z Knollovy školy s vůdkyní Bc. Evou Illovou. Tabuli s výsledným vyhodnocením memoriálu lze prostudovat po kliknutí na soubor ke stažení (dole) a s použitím lupy ke zvětšení. Obrazovou galerii z memoriálu lze shédnout po kliknutí na název příspěvku. Další fotky naleznete na tomto odkazu http://msmilotice.rajce.idnes.cz/Memorial_2010/
soubor ke stažení: 1056.jpg (velikost: 976,35 kB)
24. 8. 2010
Pouhý týden po úspěšném dětském dni ( 5.6.) uspořádalo naše MS taky společenskou akci pro dospělé - letní noc. Tedy - jednalo se vlastně o noc jarní, čemuž odpovídaly i teplotní poměry oné noci. Ač se s nocí klesající teplota držela jen mírně nad + 10 °C, naštěstí bylo polojasno, bez letos tolik častého deště. Chladná noc alespoň pomohla omezit útoky přemnožených komárů. K tanci hrála kyjovská hudební skupina Romance. Foto z letní noci lze shlédnou v příloze tohoto příspěvku.
soubor ke stažení: 1053.jpg (velikost: 74,66 kB)
15. 6. 2010
Za příjemného slunečného počasí se dne 29. května 2010 konal v areálu naší myslivny tradiční dětský den. Ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči byl pro děti opět připraven atraktivní program. Největší zájem byl o simulovaný požární útok, střelbu ze vzduchovky, jízdu na motorové čtyřkolce či jízdu na koni i v kočáru taženém dvojspřežím. Děti si mohly zasoutěžit v lovu \"ryb\" v kbelíku, házení na pyramidu, skákání v pytli atd. Díky příznivému počasí s teplotou nad 20°C , a tedy i hojné účasti byl letošní ročník velmi vydařený. Foto z letošního dětského dne lze shlédnout v příloze tohoto příspěvku.
soubor ke stažení: 1052.jpg (velikost: 250,88 kB)
14. 6. 2010
Pozvánka na VII. ročník Memoriálu Miroslava SchülleraPozvánka na VII. ročník Memoriálu Miroslava Schüllera
VII. ročník Memoriálu Miroslava Schüllera se bude konat v Miloticích v honitbě MS Horky ve dnech 21.-22. srpna 2010. Všechny zájemce o tuto kynologickou akci srdečně zveme.
soubor ke stažení: 1051.JPG (velikost: 68,88 kB)
13. 6. 2010
Dne 10. dubna 2010 se v Hodoníně uskutečnila tradiční výstava trofejí zvěře, ulovené v lovecké sezóně 2009/10, v níž byli na Hodonínsku uloveni 3 srnci s trofejemi ohodnocenými zlatou medailí (nejvíce - 144,5 b CIC - získal srnec z honitby Kozojídky-Žeraviny), 7 srnců obdrželo stříbrné medaile a 23 srnců medaile bronzové. Co se týče jelení zvěře - jediným medailovým jelenem ( 190,81b CIC - stříbrná) byl devítiletý uhynulý kus z obory Radějov. Medailových daňků bylo celkem 14, z toho 5 se zlatou medailí (nejvíce 193,19 b CIC) a 5 s medailí stříbrnou. Až na 3 vyjímky medailové trofeje pocházely z obory Radějov. Velmi zajímavá byla expozice devatenácti zlatých daňčích trofejí, pocházejících ze slovenských honiteb, přiléhajících k oboře Radějov v okrese Skalica (viz foto v příloze). Nejsilnější daněk zde dosáhl hodnoty 204,66 b CIC. V uplynulé sezóně byli uloveni také 2 mufloni se zlatou, 1 se stříbrnou a 1 s bronzovou medailí - všichni v oblasti Horňácka, a nakonec i 1 zlatý, 2 stříbrní a 4 bronzoví kňouři.
soubor ke stažení: 1050.jpg (velikost: 127,30 kB)
15. 4. 2010
Uplynulá zima důkladně prověřila kondici zvěře, ale i odhodlání nimrodů pomoci zvěři přežít období energetického strádání vlivem chladu, sněhu a obtížné dostupnosti potravy. V naší honitbě leželo okolo 20 cm sněhu počínaje 6. lednem, a konče silnou oblevou 20. února. Lednové mrazy dosahovaly až k mínus 15 °C. Doprava krmiva byla letos komplikována lesní kalamitou z mokrého sněhu v lese Na pískách - více v rubrice Co nás trápí. Svou silou ovšem toto zimní období nedosáhlo intenzity let 2005/06, kdy obdobné množství sněhu leželo v honitbě již od konce prosince, a s menšími výkyvy vydrželo až do posledního březnového týdne, přičemž po prudké oblevě pak následovaly rozsáhlé povodně - především v Podyjí. Ovšem i za těchto poněkud mírnějších podmínek letos naše MS spotřebovalo téměř deset tun krmiva k přikrmování. Jakýmsi indikátorem "tuhosti" zimy je v naší honitbě výskyt ohryzu dřevin zaječí zvěří. Zatímco v zimě 2005/06 byl velmi hojný ( zajíci takto poškozovali zejména jabloně), letos byl jeho výskyt spíše ojediněly (v únoru), prakticky beze škod na sadech ovocných stromů či vinohradech. Jistým preventívním opatřením k zamezení škod ve vinicích a sadech je i letos realizovaný ořez okusových dřevin - viz foto v příloze.
soubor ke stažení: 1032.jpg (velikost: 70,21 kB)
3. 2. 2010
Zimní úlovekZimní úlovek
Dne 12. ledna 2010 v 19:50 h ulovil náš kolega H.K. 6,3 kg vážícího lišáka. Kus byl uloven brokovnicí po vábení lovce hlasem úzkostného vřeštění zajíce na 15 cm sněhové pokrývce v lokalitě \\\" U palachu\\\". Zajímavé je, že po odlovení lišáka přišla na stále ještě čekajícího lovce k žebříkovému posedu další liška - ovšem tentokrát zezadu, takže její odlov byl nemožný. Přítomnost druhé lišky krátce po střelbě si šťastný lovec vysvětloval počínajícím kaňkováním. Přejeme Lovu Zdar, Honzo!
soubor ke stažení: 1026.JPG (velikost: 100,97 kB)
20. 1. 2010
Dne 26. prosince proběhl čtvrtý - toho roku poslední - hon na drobnou zvěř. Lovili se zajíci i bažanti - kohouti. Tentokrát nám počasí přálo - po večerním dešti a ranním mírném přímrazku bylo ten den slunečno, bezvětří - s teplotami mezi +3 až + 6 °C. Štěpánský hon byl tradičně situován do méně zazvěřené rovinaté oblasti mezi Písečným rybníkem a lesem Na pískách. První leč jako vždy proběhla v rákosinách a lese, lemujících Písečný rybník, a to s velmi slabým výsledkem, neboť z důvodu ochrany přírody v PR zde není dovoleno prikrmování zvěře. Navíc zdejší hustý a téměř neprůchodný kryt je ideálním stávaništěm pro lišky i kuny. Druhá leč proběhla v okolí břehových porostů zaniklého mlýnského a podél potoka Hruškovice - tentokrát byla výlož bohatší, zejména o bažanty. Třetí leč, opět dosti chudá, byla situována do lesa Na pískách. Zajímavým zpestřením byla leč čtvrtá, kdy se protlačily biopásy, ponechané na lánu orné půdy poblíž potoka Hruškovice. Tady se potvrdil pozitivní vliv tohoto agroenvironmentálního prvku na početnost zvěře. Pátá (poslední) leč opět proběhla v okolí břehového porostu podél potoka Hruškovice - po této leči pak následoval odchod na blízkou myslivnu. Zde byl hon zakončen výřadem .
soubor ke stažení: 1025.jpg (velikost: 207,38 kB)
26. 12. 2009
Dne 12. prosince proběhl v pořadí už třetí hon na drobnou zvěř. Byl to hon hlavní, takže se ho v hojném počtu zůčastnili nejen domácí nimrodi, ale i hosté. Počasí nám přálo, bylo oblačno, bezvětří, s teplotami od +1 do +5°C. Terén byl místy blátivý, avšak schůdný. První leč tradičně proběhla v lánech orné půdy, oddělených křovinatými mezemi, v lokalitě \"Na dílách\". Na výloži se ocitli pouze zajíci v uspokojivém počtu. Druhá leč byla - opět tradičně - situována do členité lesostepní rezervace \"Horky\" . Tato lokalita vydala překvapivě bohatou úrodu zajíců, ale ovšem méně uspokojivé počty bažantí zvěře. Pro naši orientaci o kondici zdejších zajíců jsme využili statisticky dostatečného počtu jedinců, a zvážili toho na pohled nejslabšího a nejsilnějšího. Rozptyl mezi 2.9 - 5,0 kg odpovídal dlouholetému průměru hmotnosti naší zaječí zvěře - tedy cca 4 kg. Po této leči již bylo zřejmé, že hlavní hon bude úspěšný, takže si náš hospodář mohl oddechnout při pohledu na spokojené tváře hostů o přestávce na svačinu. Potvrdilo se, že naše MS pojalo název dle této bohaté lokality právem. Třetí leč - jak jinak než tradičně - proběhla ve vinohradech v lokalitě \"Černý kopec\" - zde se u vědomí blížícího se naplnění plánu lovu zajíců lovila pouze zvěř bažantí. Bohužel skončila opět s poměrně chudou výloží bažantů. I to bylo jistým překvapením - tentokrát neradostným. Poslední, čtvrtá, leč byla opět ve vinohradech - v lokalitě nad Šidlenami. Zde byly úlovky slabé, ačkoli se opět lovil i zajíc - patrně proto, že se zde lovilo už na prvním honu 7.listopadu. Odpoledne jsme se v místním hostinci \" U draka\" sešli na poslední leči s taneční zábavou i bohatou tombolou. Zde byla možnost prodiskutovat průběh honu i pobavit se s hosty o lovecké zážitky v jiných honitbách. Jelikož se jako host zůčastnil honu i myslivecký spisovatel František Libosvár, byla příležitost m.j. s ním pobesedovat o jeho nové knize \"Pytláci bez romantiky\" (viz časopis Myslivost č.12/09) . Obrazovou galerii z průběhu hlavního honu i z poslední leče lze shlédnout v příloze.
soubor ke stažení: 1024.jpg (velikost: 146,43 kB)
15. 12. 2009
V letošním roce (2009) máme vzhledem k nízkému stavu zvěře naplánovány celkem pouze 4 hony (viz rubrika \"Plán činnosti\"). Oprávněnost tohoto rozhodnutí se potvrdila na prvním (bažantím) honu, uskutečněném dne 7.11. V očekávání věcí příštích jsme se tedy opět sešli na druhém honu, konaném až za tři týdny dne 28.11. V plánu byl lov zajíců i bažantu ve vinohradech v okolí vinných bud na Šidlenách a podél břehového porostu, doprovázejíchího potok Zamazaná, který vytéká ze zámeckého parku. Počasí bylo nejprve podmračené, později se obloha projasnila do polojasna. Teplota vzduchu oscilovala v typicky podzimních hodnotách mezi +3 až + 8 °C, terén byl blátivý po předcházejících vydatných deštích. Nakonec hon skončil s celkem slušným výřadem zajíců - viz obr. vpravo. Obrazovou galerii z honu lze shlédnout v příloze tohoto článku.
soubor ke stažení: 1023.jpg (velikost: 154,28 kB)
8. 12. 2009
Ve dnech 22.-23. srpna 2009 se konal již šestý ročník Memoriálu Miroslava Schullera - soutěž ohařů v podzimních zkouškách a speciální vodní práci. Výsledky soutěže jsou ke shlédnutí na tabuli vpravo, vedle tohoto příspěvku. Na tabuli je vlevo bodové hodnocení v soutěži PZ , vpravo hodnocení ve SVP a celkové pořadí účastníků MMS. Obrazovou galerii z VI. ročníku MMS lze shlédnout po kliknutí na název tohoto příspěvku a zde: http://msmilotice.rajce.idnes.cz/Memorial_2009/
soubor ke stažení: 1012.jpg (velikost: 200,34 kB)
26. 8. 2009
Potěšujícím zjištěním pro milotické myslivce je, že letos v dubnu (2009) byl v lokalitě /U Žofie/ vysazen pás energetické plantáže rychlerostoucích topolů řízkovanými sazenicemi, který vhodně rozčlenil lán orné půdy, a jež kříží protierozní pás, který je popsán v příspěvku / Realizace Územních systémů ekologické stability krajiny/ v rubrice /Co nás trápí/. Obrázky plantáže ze srpna 2009 lze spatřit po kliknutí na název příspěvku. Je na nich zřetelně vidět jaký měly na maximální přírůst šlechtěné topoly letos přírůst - cca dva metry! Přejeme hodně zdaru tomuto chválihodnému počinu!
soubor ke stažení: 1009.jpg (velikost: 129,96 kB)
14. 8. 2009
V návaznosti na příspěvek /Sucho/ v rubrice /Co nás trápí/ se chceme podělit o zkušenosti s umělými napajedly. Tato aktivita u nás vychází z poznání, že zejména v posledních letech bývají letní přísušky v naší klimatické oblasti pro zvěř více stresující, než nedostatek potravy spojený s výškou sněhové pokrývky v zimním období. Z tohoto důvodu jsme v honitbě rozmístili cca 10 betonových napaječek o kapacitě asi 1 hl, které členové pravidelně doplňují vodou a dle potřeby čistí (viz foto vpravo - napaječka na protierozním pásu v lokalitě /U Žofie/ ). Na hraně lesa /Na pískách/ a lánu /Holiska/ jsme loni na jaře vybudovali napajedlo vybetonováním na místě ve vyhloubené jámě, v místě kam se stéká voda při přívalových deštích, takže toto napajedlo bývá doplňováno i přirozeně. Zarůstáním získalo postupně charakter přírodní studánky. Jelikož loni byl lán v lokalitě /Holiska/ osázen kukuřicí, bylo napajedlo navštěvováno srnčí i černou zvěří především po sklizni jiných polních kultur - od srpna až do sklizně kukuřice v říjnu - viz foto v příloze po kliknutí na název příspěvku. V srpnu 2009 bylo napajedlo rekonstruováno (prohloubeno), takže nyní pojme cca 1 hl vody. Jelikož i v letošním roce (2009) byl lán Holiska opět oset kukuřicí, trvají návštěvy srnčí zvěří, které kulminovaly v září - nepochybně v souvislosti s velmi teplým počasím a absencí významných srážek. Panující sucho přispělo k předčasnému zahájení sklizně kukuřičného lánu v okolí, pravidelné návštěvy srnčí zvěře pokračovaly i během měsíce října až do kompletní sklizně kukuřice dne 21.října. Napajedlo pak ojediněle navštěvovala srnčí zvěř až do počátku listopadu, kdy nastoupilo chladné a deštivé počasí, a napajedlo tudíž ztratilo na přitažlivosti (viz foto v příloze).
soubor ke stažení: 1008.jpg (velikost: 38,58 kB)
14. 8. 2009
25.dubna 2009 se konala v Hodoníně tradiční výstava trofejí ulovených v sezóně 2008/09. V okrese Hodonín bylo v roce 2008 uloveno 27 medailových srnců. Z tohoto počtu byli 4 zlatí (nejsilnější 152,7 b. C.I.C.), 7 stříbrných (124,38 b.) a 16 bronzových (114,0 b.). Tři zlatí srnci byli ohodnocenií přes 150 bodů. Na kvalitě srnčí zvěře, ale i na ostatních druzích zvěře se bezesporu projevily dvě předchozí mírné zimy. Dále byli v okrese uloveni dva bronzoví jeleni (178,02 b.). 9 medailových daňků (191,96 b.), přičemž 8 z nich bylo uloveno v radějovské oboře a jeden bronzový daněk byl uloven v honitbě MS Hrubá Vrbka. Dále v oblasti Bílých Karpat byli uloveni 3 medailoví mufloni, přičemž zlatý dosáhl bodové hodnoty 207,30 a bude vystaven na Národní výstavě v Lysé nad Labem. Mezi 8 medailovými kňoury byl i jeden zlatý s bod. hodnotou 126,85. Tradičně zde byly vystaveny trofeje daňků ze slovenských okresů Skalica a Senica a prezentoval se zde i Lesní závod Židlochovice LČR, s.p.
soubor ke stažení: 997.jpg (velikost: 40,50 kB)
2. 5. 2009
VI. ročník Memoriálu Miroslava Schüllera
VI. ročník Memoriálu Miroslava Schüllera se bude konat v Miloticích v honitbě MS Horky Milotice ve dnech 22.-23. srpna 2009. Všechny zájemce o tuto akci srdečně zveme.
26. 10. 2008
Fotoreportáž V. ročníku memoriálu Miroslava Schüllera naleznete na této adrese http://msmilotice.rajce.idnes.cz/
soubor ke stažení: 965.JPG (velikost: 92,04 kB)
29. 9. 2008
Odkaz na webové stránky MS Ladná
11. 5. 2008
Pozvánka na V. ročník Memoriálu Miroslava SchülleraPozvánka na V. ročník Memoriálu Miroslava Schüllera
OMS Hodonín, MS Horky Milotice a Sportovní klub stavěcích psů pořádají ve dnech 23. a 24. srpna 2008 V. ročník memoriálu Miroslava Schüllera. Memoriál je určen pro ohaře a zadávají se tituly CACT. Soutěž je rozdělena do dvou dnů. První den se konají podzimní zkoušky a druhý den speciální vodní zkoušky. Bude vyhlášen vítěz PZ a VP. Vítězem memoriálu se stane pes s nejvyšším součtem bodů. Soutěží se o putovní pohár a hodnotné ceny. Všichni psi, kteří v jednotlivých zkouškách uspějí, získávají upotřebitelnost PZ a VP. Uzávěrka přihlášek je do 10.8.2008 na adrese: František Šmíd, Milotice u Kyjova 507, 696 05, tel: +420 721 267 431. Přijatí soutěžící budou včas písemně informováni. Startovné na memoriál (PZ, VP) činí 1000 Kč. Na oficiálním zahájení celého memoriálu i při slavnostním vyhlášení vítězů předvedou své umění trubači z lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Současně tímto zveme všechny příznivce kynologie k účasti. Občerstvení po celou dobu memoriálu bude zajištěno.
soubor ke stažení: 919.jpg (velikost: 62,19 kB)
12. 3. 2008
1.prosince byl zahájen hlavní hon na drobnou zvěř slavnostním zatroubením. Během čtyř lečí bylo uloveno celkem 33 zajíců a 52 kohoutů. Po 3 letech sníženého odlovu a intenzivní péče o drobnou zvěř to byl velmi dobrý výsledek. Vzhledem k tomu, že nám uniklo velké množství neporaněné zvěře, můžeme v příštím roce očekávat další vysoký přírůstek. V celku bohaté výřady v této lovecké sezoně napovídají, že v péči o zvěř jsme se vydali správným směrem.
soubor ke stažení: 880.jpg (velikost: 71,77 kB)
6. 1. 2008
V sobotu 24.11. se konalo v naší honitbě lovecké setkání sokolníků. Přijelo k nám celkem 8 lovců se svými dravci. Ač lov probíhal za sychravého počasí (+ 9°C) se sníženou viditelností, což akci komplikovalo, a ani kontaktů se zvěří nebylo tolik, kolik by si všichni účastníci přáli, přesto jsme byli svědky několika podařených útoků. Byli uloveni 2 kohouti a několik dalších útoků bylo neúspěšných. Navzdory tomu to byla nádherná podívaná, a pro řadového myslivce v roli diváka je pocit z tohoto lovu v mnohém odlišný, a řekl bych i příjemnější, než když loví se střelnou zbraní. Obrázky z této akce jsou k nahlédnutí po kliknutí na název příspěvku.
soubor ke stažení: 878.jpg (velikost: 35,67 kB)
26. 11. 2007
O druhém honu (17.listopadu) jsme se probudili do mrazivého rána ( -8°C). Den byl pošmourný, teplota okolo nuly, na polích leželo z předchozího dne do 5 cm sněhu. Pryč bylo minulé bláto, den sliboval krásný, vpravdě zimní hon. Lovil se zajíc a bažant-kohout, a samozřejmě i zákonem povolená škodná. Nejprve jsme honili Hrubou lúku - sklizený lán kukuřice. Výsledky zde byly pod očekávání, ale zato bylo možno pozorovat krásnou mladou jestřábí samici, která před postupující frontou náhle vyletěla z břehového porostu potoka Zamazaná. Stejně slabá byla i výlož u farmy prasat po další leči v lánu čerstvě zasetého ozimého obilí. Nakonec jako nejlepší se ukázala leč ve vinohradech u Šidlen, která zde byla naplánována kvůli stížnostem vinařů na škody způsobené zajíci. Hon byl tradičně ukončen výřadem na myslivně a posezením v teple myslivny u bažantí polévky a vepřových výpečků. Obrázky z průběhu honu jsou ke spatření po kliknutí na název příspěvku vlevo nahoře.
soubor ke stažení: 860.jpg (velikost: 60,68 kB)
18. 11. 2007
Za sice podmračeného, ale příjemného podzimního počasí ( +12°C) se dne 3. listopadu konal první letošní (bažantí) hon. Jedinou komplikací bylo, že po předchozích deštích byl místy blátivý terén, ovšem vzhledem ke zde převážujícím lehkým půdám nebyla tato komplikace podstatná. První dvě leče proběhly netradičně v kopcovitých vinicich v okolí Šidlen, další leče již na rovině - a to podél potoka Zamazaná , a ta poslední tradičně u téměř dvouhektarové polní rákosiny poblíž myslivny, kde byl hon zakončen výřadem. Na výřadu vládla spokojenost, neboť bylo uloveno 46 bažantů a dvě kachny. Obrázky z průběhu honu jsou ve fotogalerii.
soubor ke stažení: 850.jpg (velikost: 60,46 kB)
16. 11. 2007
Ve dnech 25. - 26.srpna 2007 se uskutečnil na katastru obce Milotice v honitbě MS Horky Milotice již čtvrtý ročník Memoriálu Miroslava Schüllera. Tato soutěž loveckých psů se již stává tradicí a zájem o účast v ní je rok od roku větší. Tento memoriál je určen pro lovecké psy - ohaře a soutěž je rozložena do dvou dnů. První den proběhne rozlosování pořadí psů, čímž vznikají 2 skupiny po 6 psech. Každá ze skupin soutěží jeden den ve speciálních vodních pracech, které se odehrávají u Písečného rybníka. Druhý den se provádí podzimní zkoušky - ty se odehrávají v dobře zazvěřených polích, aby psi mohli prokázat svoji schopnost práce se zvěří. Když jsme se soutěží před čtyřmi lety začínali, byla určena pouze pro mladé psy, kteří jsou ještě bez zkušeností, a pro lov se teprve připravují. Postupně byla pravidla pro účast v soutěži upravena tak, že se mohou zúčastnit všichni psi, tedy i psi zkušení a opravdoví mistři v polní a vodní práci. Letošní ročník byl již organizován tak, že mohl být, a také byl zadán mezinárodní a národní titul práce (CACIT, CACT) pro psy, kteří prokázali nejlepší a nejdokonalejší připravenost pro tuto soutěž, a proto jim tituly po právu náleží. Memoriálu Miroslava Schüllera se tradičně účastní soutěžící z celé ČR - loňského roku přijel i účastník ze Slovenska, který se dokonce stal vítězem. Fenka maďarského KO Arany z Tišnovských revírů a její vůdce pan Ing. Jiří Indra z Kuniček u Rájce Jestřebí se stali zaslouženými vítězi letošního ročníku. Jimi předvedená práce sklidila všeobecný obdiv. Bohaté ceny pro účastníky soutěží nám darovali sponzoři a přátelé kynologie, za což bychom jim chtěli poděkovat. Věříme, že nám zachovají přízeň i v příštích ročnících. V dnešní uspěchané době si jaksi všichni přestáváme uvědomovat, jak je důležité být v kontaktu se zvířaty, věnovat jim každodenní péči a lásku. Zvláště u mladých lidí, našich dětí, tato láska ke zvířatům a úcta k životu je důležitá a potřebná. Také vztah ke zvěři a péče o ni nám umožňuje vnímat a chápat krásu přírody a její zákony. Příroda a zvěř je naše národní bohatství, které patří všem, a všichni bychom měli toto bohatství ochraňovat. Závěrem chceme zvláště poděkovat OÚ Milotice za podporu a pomoc, kterou našemu mysliveckému sdružení poskytuje již po mnoho let. Doufám, že pátý ročník memoriálu, který se bude konat v srpnu 2008, navštívíte, a podpoříte tím mysliveckou kynologii, která si to určitě zaslouží. Jste všichni srdečně zváni! Za MS \\\\\\\"Horky\\\\\\\" Milotice se na setkání těší hlavní organizátor Memoriálu Svatopluk Lattenberg. Obrázky z memoriálu jsou ke spatření po kliknutí na název příspěvku.
soubor ke stažení: 827.jpg (velikost: 95,41 kB)
7. 10. 2007
IV. ročník memoriálu Miroslava Schüllera
OMS Hodonín, MS \"Horky\" Milotice a Sportovní klub stavěcích psů pořádají ve dnech 25. a 26. srpna 2007 IV. ročník memoriálu Miroslava Schüllera. Memoriál je určen pro ohaře a zadávají se tituly CACIT. Soutěž je rozdělena do dvou dnů. První den se konají podzimní zkoušky a druhý den speciální vodní zkoušky. Bude vyhlášen vítěz PZ a VP. Vítězem memoriálu se stane pes s nejvyšším součtem bodů. Soutěží se o putovní pohár a hodnotné ceny. Všichni psi, kteří v jednotlivých zkouškách uspějí, získávají upotřebitelnost PZ a VP. Uzávěrka přihlášek je do 10.8.2007 na adrese: Svatopluk Lattenberg, Skoronice 186, Vlkoš 696 41, tel: +420 602 871 856 Přijatí soutěžící budou včas písemně informováni. Startovné na memoriál (PZ, VP) činí 1000 Kč. Na oficiálním zahájení celého memoriálu i při slavnostním vyhlášení vítězů předvedou své umění trubači z lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Současně tímto zveme všechny příznivce kynologie k účasti. Občerstvení po celou dobu memoriálu bude zajištěno.
18. 3. 2007
Štěpánský hon 2006
Posledním letošním honem (26.12.06) byl ukončen lov drobné užitkové zvěře, a to lečemi v nejbohatší části honitby - mezi vinohrady a drobnými políčky za kolonií vinných bůd v lokalitě \"Šidleny\".
30. 12. 2006
Dne 9.12. se za přítomnosti téměř padesáti střelců a deseti honců uskutečnil hlavní hon. Počasí nám přálo, bylo polojasno, sice větrno, ale poměrně teplo a sucho. Zvláštností letošního honu bylo, že začátek a konec byl oznámen trubačem, což je v souladu s naším záměrem více dbát na dodržování mysliveckých tradic. Po ukončení honu a rozdělení úlovků následovala poslední leč v milotické restauraci \"U draka\". Tam také proběhlo slavnostní přijímání do mysliveckého cechu čtyř nových myslivců. Mezi nimi byla i jedna žena. Obrázky z průběhu honu je možno spatřit po kliknutí na název příspěvku vlevo nahoře.
soubor ke stažení: 649.jpg (velikost: 27,43 kB)
14. 12. 2006
V sobotu dne 4.11. se konal v Miloticích první hon na bažanty. Přálo nám počasí, bylo slunečno a sucho, a vše proběhlo tak jak mělo. Procházely se zejména krytiny podél potoků a rákosové a třtinové palachy. Na výřadu jsme měli kromě několika kohoutů i jednoho lišáka, kterého se podařilo ulovit právě ve zmiňovaném palachu. Byl nalezen rovněž úhyn ročního srnce špičáka (špičky asi 8-9cm), jenž měl již jeden parůžek shozený, a který se objevil poblíž. Tuto sobotu nás čeká již druhý hon a tak nám nezbývá nic než popřát Lovu Zdar! Obrázky z průběhu honu je možno spatřit po kliknutí na název příspěvku.
soubor ke stažení: 641.jpg (velikost: 32,89 kB)
15. 11. 2006
Myslivna
Pozitivním krokem pro chod našeho MS bylo vybudování myslivny, v bývalém zemědělském areálu, kde jsme měli vybudovaný sklad krmiva pro zvěř. Polovinu budovy jsme přepažili, kde vznikla spolková místnost. Zde se konají členské schůze a další společenské akce. Podařilo se vybudovat i ubytovnu pro 4 osoby. Ve zbytku budovy pak zůstal sklad krmiva. Myslivna nesporně kladně působí pro rozvoj našeho MS, jak po praktické, tak i po kulturní stránce
8. 3. 2006