Myslivecké sdružení Třebom

Základní informace

Základní údaje:

MS Třebom užívá honitbu o výměře 953 ha z toho připadá na zemědělskou půdu 913 ha, lesní půdu 9 ha, vodní plochy 4 ha a ostatní pozemky 27 ha. Honitba se rozkládá v katastru obce Třebom. Tuto honitbu, která má charakter polní honitby, má pronajatu od držitele honitby Honebního společenstva Třebom jako pronajímatele uživatel honitby Myslivecké sdružení Třebom jako nájemce.

V honitbě našeho mysliveckého sdružení se běžně vyskytuje zvěř srnčí, jejíž kmenové stavy se v minulých letech uspokojivě zvýšily. V letním a podzimním obdobím roku naší honitbou se zvyšující se intenzitou migruje zvěř černá. Ojediněle byl pozorován výskyt zvěře daňčí, zvěře jelení a počátkem 90tých let min. stol. byl také pozorován v naší honitbě pohyb losa evropského.

Ze zvěře drobné lze uvést bažanta obecného jehož výskyt se v posledních letech začal rapidně snižovat i přesto že se loví pouze bažant kohout tj. samčí pohlaví. Totéž lze bohužel říci i o koroptvi polní, která se v naší honitbě již od konce 60tých let min. stol. neloví. I přesto je výskyt koroptve stále nízký. Ze zvěře drobné srstnaté lze uvést zajíce polního u něhož je rovněž patrný znatelný pokles výskytu. V 60, 70 a až do konce 80tých let min. stol. nebyly na podzimních a zimních honech výjimkou výřady které čítaly i několik set kusů této zvěře. Od poloviny devadesátých let min. stol. se zajíc na honech již intenzivně neloví i přesto se jeho stavy nadále snižují.

Nástup MS Třebom